صفحه اصلی آموزش تعمیر آزاد کردن چرخ خیاطی جام شده

آزاد کردن چرخ خیاطی جام شده

این روش برای آزاد کردن اغلب چرخهای خیاطی و گلدوزی کارگاهی و خانگی کمپلتی مانند کاچیران قابل استفاده است. نظرات شما اسباب دلگرمی من خواهد بود.

سه شنبه 17 اردیبهشت 1398